OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka NIERUCHOMOŚCI „DOMUS” s.c. z siedzibą pod adresem: ul. N. M. Panny 4/3, I piętro, 59-220 Legnica, e-mail: domus@domus.legnica.pl, tel. 602 73 88 27

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu zawarcia umowy pośrednictwa w sprzedaży/kupnie/wynajmie/najmie nieruchomości (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
 • w celu sporządzenia opinii o wartości nieruchomości w formie „operatu szacunkowego” lub „opinii biegłego sądowego z zakresu szacowania nieruchomości”
 • w celach analitycznych – lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, analizy finansowej – będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez nas ofert nieruchomości (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

 • Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 • Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 3 lat od złożenia Pani/Panu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego o ile została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w tym celu.
 • Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane i ujawniane innym podmiotom czy naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co będzie odbywało się na zasadach wyboru najkorzystniejszej oferty.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania/ wykorzystywane do tworzenia profili klientów. Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja ofert nieruchomości, którymi jest lub może być Pan/Pani zainteresowany/na.

SZYBKI KONTAKT

Nieruchomości „DOMUS”
Ewa Głowska
N. M. Panny 4/3, I piętro,
59-220 Legnica
EWA@GLOWSKA.pl

tel. 602 738 827

WYCENA NIERUCHOMOŚCI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, BIEGŁA SĄDOWA